เกณฑ์ในการให้คะแนน IELTS Writing รู้ไว้เพื่อเราจะได้นำมาเตรียมตัว

IELTS Writing เป็นการทดสอบการเขียน ในการสอบแบบ Academic จะมีเวลาให้ 60 นาที และมีทั้งหมดสองส่วน อย่างที่เราได้ยินมาเสมอที่เรียกว่า IELTS Writing Task 1 และ IELTS Writing Task 2   โดยในส่วนของ IELTS Writing Task 1 จะมีความง่ายกว่า IELTS Writing Task 2    ส่วนรายละเอียดของข้อสอบ ทั้งสองส่วนนั้นมีดังนี้

Task 1 ข้อสอบต้องการให้ผู้สอบเขียนเกี่ยวกับ ไดอะแกรม พวกกราฟแท่ง กราฟเส้น หรือวงกลม (pie chart) หรือตาราง การจัดลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง โดยการทดสอบทั้งหมดนี้เป็นการวัดระดับความสามารถในการจัดระเบียบข้อมูลและการอธิบายเปรียบเทียบข้อมูลเหล่านั้น ต้องเขียนตอบไม่น้อยกว่า 150 คำ ซึ่งส่วนนี้แนะนำว่าไม่ควรใช้เวลาเกิน 20 นาที

เกณฑ์ในการให้คะแนน IELTS Writing รู้ไว้เพื่อเราจะได้นำมาเตรียมตัว

Task 2 ข้อสอบต้องการให้ผู้สอบเขียนตอบในหัวข้อทั่วไป โดยให้เราแสดงความคิดเห็นของตัวเอง อาจจะเสนอวิธีการแก้ปัญหา การเปรียบเทียบทางเลือก ต้องเขียนตอบไม่น้อยกว่า 250 คำ จึงไม่ควรใช้เวลามากเกินกว่า 40 นาที

การเขียนตอบนั้นไม่ใช่ว่าจะเขียนอย่างไรก็ได้ เพราะ มีการกำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน IELTS Writing ไว้ด้วย ดังนั้นคำตอบที่ดีต้องเข้าเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ และการคิดคะแนนจะให้ความสำคัญทั้ง 4 องค์ประกอบอย่างเท่าเทียมกัน

  1. Task response 25% การตอบให้ตรงกับคำถาม มีเหตุผลสนับสนุนที่สอดคล้อง
  2. Coherence and Cohesion 25% ลำดับการเล่าเรื่องดี มีการใช้ transitions words อย่างเหมาะสม
  3. Lexical Resource 25% ใช้คำศัพท์ที่หลายหลายและเหมาะสมกับเรื่องที่เขียน สะกดคำถูกต้อง
  4. Grammatical range and accuracy 25% คือมีการใช้รูปแบบประโยคหลากหลาย ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

สำหรับเทคนิคสำหรับการทำข้อสอบ Part Writing  หากคุณมีความสามารถทางไวยากรณ์สามารถใช้ tense  หรือ การเขียนรูปประโยคที่มีความซับซ่อนได้  แต่หากคุณยังไม่มีความสามารถที่จะเขียนได้ ขอให้ใช้ tense ธรรมดาสามัญ ไม่ควรใช้คำศัพท์ที่ไม่ถนัด เข้าใจยาก เพราะโอกาสที่จะเขียนผิดและสื่อความผิดมีสูงและสิ่งที่ผู้สอบควรทำการเตรียมตัวให้ดี คือ ศึกษาและฝึกฝนการใช้ transition words, compare and contrast words  รวมทั้งการ  การวางโครงสร้างของการจอบคำถามให้ดี  ตอบคำถามให้ตรงกับสิ่งที่ถูกถาม เน้นการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มีตัวอย่างหรือข้อมูลสนับสนุน  ที่สำคัญคือการบริหารจัดการเวลา ไม่ควรเทเวลาให้กับส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไป ป้องกันทำข้อสอบไม่ทัน  ในกรณีสอบแบบใช้การเขียนตอบ สามารถเขียนตอบแบบบรรทัดเว้นบรรทัด เขียนด้วยตัวบรรจง  ทั้งนี้สามารถเขียนเกินกว่าจำนวนคำที่กำหนดได้ แต่ไม่ควรมากเกินไป เช่น กำหนด 150 คำ ไม่ควรเขียนเกิน 170 คำ เพราะแสดงให้เห็นว่าคุณไม่สามารถสรุปความและสื่อสารได้อย่างกระชับ